کد خطاهای پکیج بوتان

پکیج های بوتان انواع مختلفی دارد که ازجمله آنها می توان به مدل های کالدا ونزیا،اپتیما،پرلا،روما،بنسره پرو و …. اشاره کرد.از آنجا که پکیج های بوتان یکی از پرمصرف ترین پکیج های ایرانی است داشتن کد خطاهای آن امکان عیب یابی و تعمیر این دستگاه را آسان می کند.

کد خطاهای پکیج بوتان مدل روما (Roma)

کد خطا

نوع خطا

A01

وحود اشکال در روشن شدن مشعل

A02

کلید حرارتی

A03

*پرشر دود

*ترموستات دود

*مجموعه فن

A04

اشکال در کلید حداقل فشار آب

A06

NTC  مصرفی

A07

NTC  گرمایش

A11

*حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده

*انفجاری روشن شدن

ADJ

تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر مدار گرمایش

چشمک زن زمستانه /تابستانه با باز شدن آب

اشکال در پرشر دود، مجموعه فن (تا 10 دقیقه)

 

چشمک زن زمستانه /تابستانه

اشکال در کلید حداقل فشار آب (تا 10 دقیقه)

کد خطاهای پکیج بوتان مدل اپتیما،کالدا ونزیا و آلتا

کد خطا

نوع خطا

سبز ثابت

مشعل روشن

سبز چشمک زن 5-1 ثانیه

آماده به کار (عدم تقاضا)

سبز چشمک زن0.5-0.5

 ثانیه

*حالت زمستانه

*حالت انتظار

*پرشر دودکش و مجموعه هوا

*گیرپاژ پمپ

*اشکال در کلید حداقل فشار آب (تا 10 دقیقه)

*قفل کردن NTC ها روی یک مقاومت کاذب

*اشکال در کلید فشار چگالیده

سبز چشمک زن سریع

ورود یا خروج محدوده سارا

زرد ثابت

NTC مصرفی قطع است

زرد چشمک زن

وضعیت حداکثر توان (     (chimney sweep

قرمز ثابت

NTC* گرمایش

*ترموستات دود

*عدم تشکیل شعله

*برد کنترل

*اشکال در کلید حداقل فشار آب

قرمز چشمک زن 0.5-0.5 ثانیه

کلید حرارتی

کد خطاهای پکیج بوتان مدل پرلا (Perla)

کد خطا

نوع خطا

E01

عدم تشکیل شعله (شیرگاز،جرقه زنی،حسگر)

E02

قطعی،خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی

E03

اشکال در پرشر دود،مجموعه فن،ترموستات دود

E04

عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش

E06

قطعی NTC آب گرم مصرفی

E07

قطعی NTC گرمایش

E11

حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیرگاز

دما + چشمک زن

*عمل نمودن کلید فشار

*ترموستات ایمنی دود یا قطعی کابل متصل به آن

*کافی نبودن فشار آب مدار گرمایش

ADJ

تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش

کد خطاهای پکیج بوتان مدل سی وی (CV)

کد خطا

نوع خطا

E1

*نبود شعله

*قطع گاز

E2

فعال شدن کلید حرارتی مبدل و یا قطع ارتباط آن با برد

E3

رفع نشدن مشکل دودکش و یا کلید ایمنی فشار دود پس از دو دقیقه

E4

خطای مدولاتور شیرگاز

E5

اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش

E6

اشکال در سنسور حرارتی مدار آب گرم مصرفی

E7

وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش پیش از روشن شدن فن

E8

اشکال در حسگر دمای محیط خارجی

E9

دمای آب مدار گرمایش بیش از 95 درجه می یاشد

E13

اشکال نرم افزاری برد

E15

وجود اشکال در دودکش و یا کلید ایمنی فشار دود

E17

فعال شدن ترموستات دود

E25

یخ زدن مبدل اصلی

E27

اشکال در کلید ایمنی حداقل فشار سیستم

E29

اشکال در مدار برق رسانی شیرگاز

E99

خطای عدم تشخیص فن دار بودن یا فن دار نبودن دستگاه

کد خطاهای پکیج بوتان مدل بنسره پرو (Benessere Pro)

کد خطا

نوع خطا

Al21

خرابی سنسور روی مشعل ( 200 درجه)

AL22

قطع ارتباط مجموعه سیم یا برد

AL30

حسگر اختلاف فشار دود (PAD)

AL31

در صورت بروز این کد دستگاه خود به خود ریست می شود تا شاید مشکل برطرف شود

AL50

روشن شدن دستگاه بدون ارسال فرمان از برد (دستگاه انفجاری روشن می شود)

10

*قطعی گاز

*خرابی حسگر شعله

11

انفجاری روشن شدن

20

کلید حرارتی

21

خرابی یا قطع سنسور روی مشعل

22

سنسور دود

30

خرابی فن و کلید ایمنی دود بعد از یک دقیقه

31

خرابی فن و کلید ایمنی دود قبل از یک دقیقه

40

پایین بودن فشار آب بیش لز یک دقیقه

41

پایین بودن فشار آب کمتر از یک دقیقه

42

خرابی ترنسدیوسر (حسگر) فشار آب

51 تا 59

خرابی برد کنترل:

*تمامی برنامه ها را به حالت پیش فرض برگردانده دستگاه را ریستارت کنید

*مجموعه سیم ها را به طور دقیق چک کنید

*اتصالات را چک کنید

*مرحله جرقه زنی دستگاه را چک کنید

60

خرابی NTC مصرفی

71

خرابی NTC گرمایشی

77

خرابی NTC گرمایش از کف

J0

*خرابی برد کنترل

*خرابی کابل ارتباطی برد کنترل و برد نمایشگر

J1

قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی (ریموت) پس از یک دقیقه

کد خطاهای پکیج بوتان مدل نوا بنسره (Nuova Benessere)

کد خطا

عنوان خطا

01

گاز قطع می باشد

02

کلید حرارتی روی مبدل عمل کرده

03

ترموستات دود عمل کرده

قرمز و زرد + 04

آب در مدار شوفاژ وجود ندارد و یا فشار آب مدار شوفاژ کم است

05

مشکل ارتباطی ریموت کنترل اتاق با دستگاه

06

 NTCآب مصرفی قطع شده است

07

NTC شوفاژ قطع شده است

کد خطاهای پکیج بوتان مدل BN324I

کد خطا

عنوان خطا

قرمز ثابت

*قطعی،خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی یا ترموستات دود

*عدم تشکیل شعله (شیرگاز،جرقه زنی،حسگر) پس از 2 یا 3 مرتبه جرقه زنی

*بعد از 3 ثانیه اتصالی حسگر

قرمز چشمک زن

0.1  ثانیه

قطعی NTC مدار گرمایش و آب گرم مصرفی

0.5 ثانیه

قطعی پتانسیومتر(مصرفی بین 50 و گرمایش 70)

1 ثانیه

روشن نشدن مشعل (بین 2 یا 3 سیکل جرقه زنی)

2 ثانیه

اشکال در کلید حداقل فشار آب یا فیوز 2 آمپر

کد خطاهای پکیج بوتان مدل Calda Riello

کد خطا

نوع خطا

قرمز چشمک زن

قطعی در NTC ها

قرمز ثابت

عملکرد یا قطعی کلید حرارتی یا ترموستات دود

قرمز و زرد

اشکال در کلید حداقل فشار آب

کد خطاهای پکیج بوتان جامپرها

کد خطا

نوع خطا

 

 

کالدا ونزیا و اپتیما

جامپر2

حذف تایمرهای مدار

جامپر3

تبدیل سوخت از شهری به مایع

جامپر4

تثبیت آب گرم مصرفی

 

 

 

 

روما

جامپر1

تنظیم حداقل و حداکثر فشار گاز در مدار گرمایش (تنظیم الکتریکی شیرگاز)

جامپر2

حذف تایمرهای مدار گرمایش و تنظیم حداکثر فشار گاز در مدار گرمایش (تنظیم الکتریکی شیرگاز)

جامپر3

تبدیل سوخت از شهری به مایع

جامپر4

تثبیت آب گرم مصرفی (پتانسومتر از مدار خارج شده و دما را 60 درجه تنظیم می کند)

جامپر6

تبدیل از فلوسوئیچ به فلومتر با برداشتن جامپر (در صورت برداشتن جامپر دستگاه در مصرفی کار نمی کند)

استثنا در این مدل شماره گذاری جامپرها از راست به چپ می باشد

بنسر پرو

جامپر1

تبدیل از فلوسوئیچ به فلومتر با برداشتن جامپر (دستگاه در مصرفی کار نمی کند)

پرلا

جامپر1

تبدیل از فلومتر به فلوسوئیچ با گذاشتن جامپر

جامپر2

تک منظوره کردن دستگاه (فقط گرمایش)

جامپر3

تنظیم و حداقل و حداکثر فشار گاز در مدار گرمایش (تنظیم الکتریکی شیرگاز)

جامپر4

حذف تایمرهای مدار گرمایش و تنظیم حداکثر فشار گاز در مدار گرمایش (تنظیم الکتریکی شیرگاز)

جامپر5

تثبیت آب گرم مصرفی

جامپر6

تبدیل سوخت از شهری به مایع

اصفهان پکیج،یکی از تخصصی ترین مراکز سرویس و تعمیر پکیج در اصفهان می باشد که سالهاست به صورت کاملا تخصصی در این زمینه فعالیت می کند.ما با داشتن متخصص ترین تعمیرکاران در سطح اصفهان توانسته ایم تجربه چندین ساله خود را در تعمیرات پکیج با علم روز دنیا گره بزنیم و یکی از مراکز تعمیر به روز در این زمینه باشیم.

اصفهان پکیج/تامین قطعات تضمین خدمات

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *